RAVNANJE Z ODPADKIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Ravnanje z odpadki

Ekološke zbiralnice


Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. je izvajalec javne službe zbiranje komunalnih odpadkov v občinah Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju.
Ravnanje z odpadki predpisujejo republiški predpisi in občinski oz. regijski odlok, ki zavezuje povzročitelje komunalnih odpadkov k obvezni uporabi storitev javne službe. Najbolj pomembna sta:

 • Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Uradni list št. 85/2011) in
 • Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list, št. 33/17)
Storitev ravnanja z odpadki vključuje ločeno zbiranje odpadne komunalne embalaže, mešanih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov na izvoru, prevoz in prekladanje odpadkov na Zbirnem centru na Muti in predaja na predelavo na Kocerod.
Storitev zbiranja izvajamo za cca. 15.800 občanov.

Glavne naloge izvajalca gospodarske javne službe na področju zbiranja in odvoza odpadkov:

Zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev, ki zajema:
 • ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in mešane odpadne embalaže, iz strnjene poselitve z možnostjo lastnega kompostiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju biološko razgradljiva frakcija),
 • ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in mešane odpadne embalaže, ter biološko razgradljive frakcije na območjih brez možnosti lastnega kompostiranja (blokovska naselja),
 • ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in rumene vrečke (mešane odpadne embalaže) na območju razpršene poselitve,
 • zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov,
 • prevoz komunalnih odpadkov do mesta obdelave in predelave odpadkov oziroma določenega zbirnega mesta.

Zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov:
 • iz ekoloških otokov do mesta predelave
 • iz zbirnih centrov do mesta predelave (KOCEROD),
 • zbiranje nevarnih odpadkov v zbirnih centrih,
 • začasno skladiščenje odpadkov v zbirnem centru z namenom in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za prevoz do mesta, kjer se izvaja nadaljnja obdelava odpadkov, analitično obdelavo podatkov, obveščanje in osveščanje uporabnikov.

Glavni cilji izvajalca javne komunalne službe na področju zbiranja in odvoza odpadkov:
 • zagotoviti ustrezno organiziranost izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, v skladu z zakonodajo in predpisi,
 • izboljšati povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe,
 • preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo in iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije,
 • preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov,
 • zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka,
 • zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ter recikliranje materialov
 • izločanje nevarnih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
 • izločanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in ustrezno ravnanje z njimi,
 • uveljavitev načela: »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«;
 • zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov, glede na vir nastajanja, obveščanje in osveščanje uporabnikov javne službe, ter izdelavo programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

Pregled sistema ločenega zbiranja odpadkov v občinah Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju:

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI – ČRNA KANTA ( prej mokri odpadki )

so tisti odpadki, ki jih gospodinjstva zbirajo ločeno v lastnih zabojnikih oz. vrečka in jih je v celoti možno obdelati. Za zbiranje s tem namenom so predvideni zabojniki ZELENE barve velikosti od 120 do 1100 L in postavljene pred vsako hišo oziroma pred vsakim blokom. Odvoz odpadkov se izvaja vsakih 14 dni.
Na redko naseljenem območju, se odpadna komunalna embalaža zbira v vrečkah rumene barve velikosti 120 L. Odvoz pa se izvaja 1 x mesečno. Vrečke uporabniki dvignejo na upravi JKP.

ODPADNA KOMUNALNA EMBALAŽA – ZELENA KANTA ( prej suhi odpadki )

so tisti odpadki, ki jih gospodinjstva zbirajo ločeno v lastnih zabojnikih oz. vrečka in jih je v celoti možno obdelati. Za zbiranje s tem namenom so predvideni zabojniki ZELENE barve velikosti od 120 do 1100 L in postavljene pred vsako hišo oziroma pred vsakim blokom. Odvoz odpadkov se izvaja vsakih 14 dni.
Na redko naseljenem območju, se odpadna komunalna embalaža zbira v vrečkah rumene barve velikosti 120 L. Odvoz pa se izvaja 1 x mesečno. Vrečke uporabniki dvignejo na upravi JKP.

BIOLOŠKI ODPADKI – RJAVA KANTA

V RJAVE zabojnike odlagamo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad. To so zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina in filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, vejevje, trava in listje, stara zemlja lončnic, rože in plevel, stelja malih rastlinojedih živali.
V zabojnike za biološke odpadke pa ne sodijo cigaretni ogorki, kosti, plenice in higienski vložki, mačji pesek, žvečilni gumiji, pluta (odlagamo jih med preostale odpadke), tekstil, usnje, gume (odpeljemo jih v zbirni center), zdravila, kemikalije, maščobe ali odpadno kuhinjsko olje (spadajo med nevarne odpadke) in poginule živali.
V zabojnikih se BIO odpadki zbirajo predvsem v urbanih naseljih, v vaških naseljih se bioloških odpadkov zaradi možnosti obdelave v samih gospodinjstvih (lastno kompostiranje na vrtu oziroma na gnojišču) zbirajo le izjemoma.
Najbolje je, da BIO odpadke zbiramo v papirnatih, biorazgradljivih polietilenskih ali pa biorazgradljivih vrečkah iz koruznega (ali drugega rastlinskega) škroba. Ker pod vplivom toplote in svetlobe 100-odstotno razpadejo, odpadke lahko v rjav zabojnik odvržemo skupaj z vrečko. Listje, plevel in druge vrtne odpadke neposredno odložimo v rjav zabojnik. Jedilno olje, ki smo ga uporabili za cvrtje, jedilno mast ipd. zbiramo v posebni posodi, ki jo oddamo v zbirnem centru ali v akciji zbiranja nevarnih odpadkov.
Z smetarskim vozilom biološke odpadke odpeljemo v Regijski center za ravnanje z odpadki (KORCEROD) , kjer iz njih nastaja kompost.

Navodila za ločevanje odpadkov po novi Uredbi:

ODPADNA KOMUNALNA EMBALAŽA
Embalaža naj bo prazna in stisnjena! 
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI
1. PLASTIČNA EMBALAŽA
(plastenke, plastične vrečke in folije, plastična embalaža pralnih sredstev, plastični lončki, plastične tube, stiropor)
1. VSE VRSTE HIGIENSKIH PRIPOMOČKOV
(papirnate brisače in robčki, higienski vložki, zobne ščetke, britvice, plenice)
1. ZELENI VRTNI ODPAD
(odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel)
2. KOVINSKA EMBALAŽA
(pločevinke, konzerve, aluminijasta folija, prazna kovinska embalaža sprejev in lakov ter živil, kovinske tube)
2. OSTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV
(kosti, olupki citrusov, hišne smeti od pometanja, vrečke iz sesalnikov, manjše količine neuporabnih oblačil in obutve, odpadki iz keramike in porcelana, odpadki iz gume in usnja, celofan, lepilni trakovi, pisala, pasji in mačji iztrebki (pesek), cigaretni ogorki)
2. KUHINJSKI ODPADKI
(zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane)
3. SESTAVLJENA EMBALAŽA
(tetrapak embalaža od hrane in pijače, sestavljene vrečke prehrambenih izdelkov)
POZOR:
V zabojnik ne odlagajte papirja, papirne in kartonske embalaže ter steklene embalaže! Navedeno embalažo oddajte na ekološkem otoku ali zbirnem centru za odpadke
POZOR:
V zabojnik ne odlagajte odpadne embalaže, biološko razgradljivih odpadkov, gradbenega odpada, odpadne električne in elektronske opreme in nevarnih odpadkov.
POZOR:
V zabojnik ne odlagajte kosti, odpadnega jedilnega olja, mačjih in pasjih iztrebkov, ostankov živil, ki so obdelana s fitofarmacevtskimi sredstvi (olupki citrusov). Biološko razgradljivih odpadkov ne odlagajte v plastične vrečke, ker poslabšajo kakovost komposta.

Ločeno zbrane frakcije komunalne ODPADNE EMBALAŽE NA EKO OTOKIH

Ločeno zbrane frakcije komunalne odpadne embalaže (papir in tetrapaki, steklo, odpadna plastična in kovinska odpadna embalaža) se v vseh petih občinah zbirajo na ekoloških otokih. Ekološki otoki so nameščeni na predele naselji, kamor gravitira prebivalstvo, predvsem v bližino prodajaln, šol, športnih objektov, igrišč….

Na območju vseh petih občinah razpolagamo s 82 EKO otoki. Na vsakem EKO otoku os nameščene posode velikosti 1100 L (oziroma 900 L) ali manjše 240 L.

Papir in tetrapak (namenske posode zelene barve z rdečim pokrovom).
Steklo (namenske posode zelene barve z belim pokrovom).


NA EKO OTOKIH BOMO POSTOPOMA UKINILI ZABOJNIKE ZA ODPADNO EMBALAŽO IZ PLASTIKE IN KOVINE, KER MORATE TO EMBALAŽO ODLOŽITE V SVOJO ZELENI ZABOJNIK OZ. RUMENO VREČKO. PO POTREBI BOMO TE ZABOJNIKE NADOMESTILI S ZABOJNIKI ZA PAPIRNO IN KARTONSKO EMBALAŽO IN PAPIR OZ. ZA STEKLENO EMBALAŽO (TE ODPADKE JE NAMREČ PREPOVEDANO ODLAGATI V INDIVIDUALE ZABOJNIKE OZ. VREČKE).

V občinah Radlje ob Dravi, Muta in Vuzenica smo te zabojnike že zamenjali in postavili dodatne zabojnike za papir in steklo !


ZBIRNA CENTRA RADLJE OB DRAVI IN MUTA

Zbirni centri je mesto za prevzem določenih skupin odpadkov, predvsem kosovnih, kot so: bela tehnika, pohištvo in posteljni vložki, izrabljena električna in elektronska oprema, kovine, les, steklo, plastika, nevarni odpadki, sveče, les, gume, tekstil, gradbeni odpadki. Gre za odpadke, ki jih ne moremo odlagati v zabojnike na Ekoloških otokih ali v zabojnike za odvoz komunalnih odpadkov in jih moramo sami odpeljati na mesta za prevzem. V njih so postavljeni kontejnerji za oddajo odpadkov po skupinah.

Večje količine odpadkov se pripeljejo na Zbirni center Muta, ki je opremljen z tehnico.

Delovni čas zbirnega centra Radlje:
pon.- pet.: 8.00 do 15.00 ure
torek: 8.00 do 17.00 ure
sobota: 8.00 do 12.00 ure
Delovni čas zbirnega centra Muta - Vuzenica:
pon.- pet.: 8.00 do 15.00 ure
četrtek: 8.00 do 17.00 ure
sobota: 8.00 do 12.00 ure


KOSOVNI ODPADKI

V akciji zbiranja kosovnih odpadkov, ki se po novi uredbi izvaja 2 x letno, spada: bela tehnika, staro pohištvo, razna oprema, električna in elektronska oprema, stavbno pohištvo. Akcija prevzema se izvaja na v naprej določenih prevzemnih mestih. Poleg tega pa je možno kosovne odpadke vsak delovni dan oddati v zbirnem centru Radlje ob Dravi ali Muta.

NEVARNI ODPADKI

Oddaja nevarnih odpadkov (barve, laki, škropiva, zdravila, baterije, akumulatorji..) iz gospodinjstev je možna vsak delovni dan v obeh Zbirnih centrih, oziroma ob izvedbi akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ki se izvaja vsako leto v mesecu oktobru. Do prevzema nevarnih odpadkov pooblaščenim prevzemnikom se ti skladiščijo v posebnem zavarovanem prostoru.

ODPADNO JEDILNO OLJE

Odpadna jedilna olja iz gospodinjstev lahko oddate vsak delovni dan v obeh Zbirnih centrih. Poleg tega imamo na razpolago še na nekaterih Eko otokih zabojnike za zbiranje odpadnih jedilnih olj.  V imenu JKP Radlje ob Dravi d.o.o., zbira odpadno olje po klasifikacijski št. 200125 prevzemnik OK!OLJE - Gašper KUMPREJ s. p., Ravne na Koroškem.

TEKSTIL

V letu 2019 so bili iz ekoloških otokov odpeljani vsi zabojniki za oddajo uporabnega tekstila. Zdaj lahko ves tekstil oddate v obeh Zbirnih centrih.

ODPADNA ELEKTRONSKA IN ELEKTRIČNA OPREMA

Poleg možnosti oddaje odpadne elektronske in električne opreme v obeh Zbirnih centrih, imamo v vsaki občini nameščen še po en zabojnik za prevzem OEEO. Ti zabojniki so primerni za odlaganje manjših kosov EOOE (mali gospodinjski odpadki, baterije, sijalke, …)

RAVNANJE Z ODPADKI

Vsi odpadki zbrani v občinah Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju se odvažajo na Koroški regijski center za ravnanje z odpadki - Javno podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. (KOCEROD).

Podjetje Kocerod d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2012 z namenom, da zagotovi celovito izvajanje javne službe ravnanja z odpadki v celotni Koroški regiji. Pokriva 12 koroških občin oziroma cca. 74.100 prebivalcev.
Dejavnosti, ki jih izvaja Kocerod so naslednje: obdelava ali predelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, sortiranje in obdelava ločenih zbranih frakcij za predelavo.

Sistem ločenega zbiranja odpadkov je prilagojen za nadaljnjo snovno in energetsko izrabo odpadkov in obsega:
 • sortirnico – za ročno sortiranje odpadkov-odpadna komunalna embalaža (v Mislinjski Dobravi ),
 • mehansko - biološko (MBO) napravo - za obdelavo mešanih komunalni odpadkov (v Mislinjski Dobravi ),
 • kompostarno - za obdelavo bioloških odpadkov in
 • regijsko odlagališče Zmes (na Prevaljah).
Vsa odpadna komunalna embalaža, ki se izloči iz komunalnih odpadkov se brezplačno odda družbam za prevzem komunalne odpadne embalaže (DROE).

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi je tudi upravljalec odlagališča nenevarnih odpadkov Gortina - Muta, kjer odpadkov od leta 2011 ne odlagamo več. Odlagališče je v fazi zapiranja in ima okoljevarstveno dovoljenja za zaprtje odlagališča. Izvajajo se vsi ukrepi po zaprtju z vsemi predpisanimi monitoringi v skladu z predpisano zakonodajo.

Na tej lokaciji je zdaj Zbirni center Muta in pretovorna postaja.

OBVESTILO:
V letu 2020 bomo nadaljevali z intenzivno kontrolo pravilno ločenih odpadkov v posodah in vrečkah. Vključili bomo tudi kontrolo BIO posod in kompostnikov.  Občane pa prosimo, da se potrudite in pravilno ločujete odpadke v izogib naraščanja cen in prijav zaradi nepravilnega ločevanja na Medobčinski inšpektorat.

Na prevzemnem mestu se odvažajo odpadki samo v tipskih zabojnikih s kolesi in vrečkah z oznako izvajalca gospodarske javne službe.

Netipiziranih zabojnikov (okroglih, brez koles), poškodovanih zabojnikov in vreč brez oznake izvajalca se na odjemnih mestih ne prevzema.