VKLJUČEVANJE V SISTEM Z RAVNANJI Z ODPADKIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Vključevanje v sistem z ravnanji z odpadki

V skladu z zakonskimi predpisi in na osnovi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji ( Ur. list. RS Št. 85/11 ), so se v sistem ravnanja z odpadki dolžni vključiti vsi občani oziroma uporabniki ali upravljalci stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na tem območju, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.

Uporabniki so dolžni vsako spremembo glede števila uporabnikov na odjemnem naslovu v roku 15 dni po nastali spremembi.

Obračun stroškov odvoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov temelji na normirani količini 400 kg. odpadkov na leto na osebo oz. pretvorjeno to pomeni 40 l/osebo pri tedenskem odvozu. V normirano količino oddanih odpadkov se upošteva odvoz komunalnih odpadkov od uporabnika, odvoz ločeno zbranih frakcij in odpadne embalaže z ekoloških otokov in oddani odpadki v zbirnih centrih in v akcijah oddaje kosovnih in nevarnih odpadkov.

OPOZORILO!

Na prevzemnem mestu se odvažajo odpadki samo v tipskih posodah s kolesi in vrečkah z oznako izvajalca gospodarske javne službe.
Netipiziranih posod (okroglih, brez koles), poškodovanih posod in vreč brez oznake izvajalca se na odjemnih mestih ne prevzema.