JKP RADLJE OB DRAVI - AKTUALNOJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

OBVESTILO - OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV


Spoštovani,

obveščamo vas, da smo zaradi uskladitve vhodnih stroškov v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS 87/2012) s 01.07.2023 obračunali povečane cene komunalnih storitev ter omrežnine.
Zaradi dokončanja projekta »Oskrba s pitno vodo zgornje Dravske doline - sklop 3« so bile v občinah izračunane nove vrednosti amortizacije infrastrukture, ki se v novi ceni okviru omrežnine zaračunavajo strankam glede na velikost obračunskega vodomera in se kot najemnina infrastrukture vračajo v občinski proračun. Metodologija dopušča priznanje subvencije le za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti (3. člen: Obračun najemnine za javno infrastrukturo).
Predlagane cene so bile potrjene na junijskih sejah občinskih svetov v vseh občinah, kjer JKP Radlje d.o.o. izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Novi ceniki so objavljeni na spletni strani https://www.jkp-radlje.si/cenik