JKP RADLJE OB DRAVI - PROJEKTI JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Projekti

PARTNERJI PRI PROJEKTU »POTKA TETE LENE«Operacija »Potka tete Lene« je skladna s Strategijo lokalnega razvoja LAS MDD, saj prednostno sledi tematskemu področju SLR LAS MDD TP 3: Varstvo okolja in ohranjanje narave; ukrep 3.C: Krepitev trajnostnih zelenih rešitev, pametne rabe virov za zeleno krožno gospodarstvo. Spodbujanje aktivacije endogenih potencialov za dodajanje vrednosti trajnostnemu turizmu in inovativnemu krožnemu gospodarstvu. Operacija posebno pozornost namenja okoljevarstvenim vsebinam v povezavi s turizmom. Skozi aktivnosti operacije se bodo spodbujale predvsem aktivnosti, usmerjene v vzpostavitev pogojev za boljšo povezavo naravovarstvenih vsebin z novimi turističnimi aktivnostmi.

Predmet investicije je vzpostavitev pogojev za boljšo povezavo naravovarstvenih vsebin z novimi turističnimi aktivnostmi. Z izvedeno investicijo v posodobljeno javno razsvetljavo in novo postavljeno urbano opremo se bodo vzpostavili boljši pogoji za spodbujanje večje okoljske učinkovitost lokalnega območja, preko spodbujanja večje energetske učinkovitosti operacije. Zaradi boljšega izkoriščanja prostora bo obremenjevanje okolja manjše, posledično se bo bolj ohranjala narava. Temeljno načelo varovanja okolja namreč temelji na usklajevanju vseh dejavnosti na sonaraven način usmerjen k razvojnim ciljem. Skozi izvedene aktivnosti operacije se bodo tako vzpostavili pogoji za boljšo povezavo naravovarstvenih vsebin z novimi turističnimi aktivnostmi v skrbi za varovanje okolja. Z izvedenimi dogodki o pomenu varovanja okolja bodo partnerji pri operaciji poskrbeli za širitev informacij o pomenu varovanja okolja, vzpostavil se bo sistem prenosa znanj. Z zgoraj naštetimi aktivnostmi se bo povečala gospodarska privlačnost kraja, prav tako se bodo uresničevali razvojni cilji občine Ribnica na Pohorju.

Aktivnosti po partnerjih pri operaciji:
  • AP 1: Zamenjava svetil javne razsvetljave (Občina Ribnica na Pohorju);
  • AP 2: Sanacija tlakovanih površin (Občina Ribnica na Pohorju);
  • AP 3: Postavitev urbane opreme (Občina Ribnica na Pohorju);
  • AP 4: Delavnica »Pomen nordijske hoje« (Zdravstveni dom Radlje ob Dravi);
  • AP 5: Delavnica o okoljevarstvenih vsebinah (Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi);
  • AP 6: Ogled kmetije tete Lene (Turistično društvo Ribnica na Pohorju);
  • AP 7: Promocija in obveščanje javnosti.


Znesek, višina sredstev:65.593,15 €
Viri sofinanciranja:Evropski sklad za regionalni razvoj
Znesek, višina sofinanciranja:43.011,91 €
Status - faza:V teku
Spletna stran:http://www.eu-skladi.si
Začetek:1.8.2022
Predviden zaključek:julij 2023.