RAVNANJE Z ODPADKIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Ravnanje z odpadki

Ekološke zbiralnice
Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, odvoz odpadkov, obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov, zbiranje in odvoz ločeno zbrane odpadne embalaže, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in organizirana oddaja ločenih odpadkov v nadaljnjo predelavo.

Ravnanje z odpadki predpisujejo zakonski predpisi in občinski odloki, ki zavezuje povzročitelje komunalnih odpadkov k obvezni uporabi storite v javne službe.

Vsi predpisi s tega področja temeljijo na načelu; povzročitelj odpadka plača!

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov od uporabnikov izvajamo po vzpostavljenem razporedu v tedenskem ciklusu v urbanih okoljih, na delu periferije pa ob dvojnih kapacitetah postavljenih posod za odpadke v štirinajst dnevnem razporedu.

Skupna dolžina smetarskih prog se je po ukinitvi skupnih kontejnerjev povečala na cca 600 km. Odjemnih mest pa je nad 3.500.

Za ločeno zbiranje odpadne embalaže je v vseh petih občinah postavljenih 80 ekoloških zbiralnic – t.i. ekoloških otokov, (za oddajanje ločeno zbranih frakcij; papir, steklo, kovine, plastika).

Za večje količine ločeno zbranih kosovnih odpadkov in odpadne embalaže pa redno obratujeta zbirna centra v Radljah ob Dravi in na Muti.

ZBIRNI CENTER RADLJE OB DRAVI IN MUTA (odlagališče Gortina):

I. PRAVILA OBRATOVANJA ZBIRNEGA CENTRA

ZBIRNI CENTER LAHKO KORISTIJO OBČANI IN PRAVNE OSEBE, KI SO PRI IZVAJALCU REGISTRIRANI UPORABNIKI KOMUNALNIH STORITEV S ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV POD POGOJI DOLOČENIMI S ZAKONSKIMI PREDPISI. V ZBIRNI CENTER SMEJO UPORABNIKI PRIPELJATI IN ODLOŽITI NASLEDNJE LOČENO ZBRANE FRAKCIJE:
 1. Papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
 2. Steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
 3. Plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
 4. Odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
 5. Les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
 6. Oblačila in tekstil,
 7. Jedilna olja in maščobe iz gospodinjstva,
 8. Barve, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 9. Detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
 10. Baterij in akumulatorjev, -le nekaterih po odobritvi iz Uredbe, ( ne sprejemajo se svinčene baterije,nikelj –kadmijeve baterije in baterije ki vsebujejo živi srebro),
 11. Električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 12. Kosovne odpadke.


OSTALI MEŠAN KOMUNALNI ODPAD: Ostali mešan komunalni odpad lahko uporabniki odlagajo v zbirnem centru le v primeru, če je odložen v vrečko z žigom –nalepko JKP Radlje ob Dravi, oz. pripeljana, (ali iz kosovnega odpada izločena), in odložena količina ne presega 0,5 m3 . Količin mešanega komunalnega odpada nad 0,5 m3 se v zbirnem centru ne sprejema, ampak se občan napoti na odlaganje mešanih komunalnih odpadkov na komunalni deponiji na Muti.

DRUGI IN NEVARNI ODPADKI: Drugi in nevarni komunalni odpadki, (avtomobilske gume, odpadki, ki vsebujejo asbest, ….. se v zbirnem centru ne sprejemajo temveč se lahko oddajo na centralnem ZC na lokaciji deponije komunalnih odpadkov na Muti.

PRAVNE OSEBE - GOSPODARSKE DRUŽBE – SAMOSTOJNI PODJETNIKI: Pravne osebe, ki imajo sedež v občini Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju lahko oddajo ločeno zbrane frakcije pod pogojem, da imajo sklenjeno pogodbo za odvoz komunalnih odpadkov pod pogojih določenih s sklenjeno pogodbo.

II. POSTOPEK V ZBIRNEM CENTRU:

Postopek oddajanja oz. sprejemanja ločeno zbranih frakcij se izvaja po navodilih receptorja - delavca JKP, ki nadzira in usmerja pravilno razvrščanje oz. odlaganje ločenih frakcij.

ODDAJANJE LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ JE DOVOLJENO V REDNEM OBRATOVALNEM ČASU, KOT JE OBJAVLJEN NA OBVESTILNI TABLI OZ. PO NAVODILIH UPRAVLJALCA ZBIRNEGA CENTRA:
 • delavec JKP mora vsako oddajo ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru evidentirati v overjeno evidenčno knjigo upravljalca,
 • ob prihodu v ZC se uporabnik registrira ter registrira podatke kot uporabnik storitve odvoza komunalnih odpadkov,
 • uporabnik pri razvrščanju frakcij upošteva navodila in označbe na oddajnih mestih, oz. upošteva navodila delavca JKP,
 • v primeru, da določena frakcija ne spada v razvrstitev odpadkov – frakcij po Uredbi, je delavec upravljalca dolžan uporabnika zavrniti in takšnih frakcij v ZC ne sme sprejeti.
 • delavec v zbirnem centru ni dolžan raztovarjati pripeljanih frakcij, temveč je njegova glavna naloga skrb za pravilno razvrstitev in odlaganje ločenih frakcij odpadkov.

V primerih, ki s tem navodilom niso opredeljena velja navodilo vodje programa ravnanja z odpadki v skladu z določili Uredbe in Odloka.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji

http://www.uradni-list.si/1/content?id=105583