ZAKONSKI IN PODZAKONSKI PREDPISI, KI UREJAJO IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb

 • Zakon o gospodarskih družbah – (Ur. l. RS št. 65/09 - ZGD -1, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,82/13, 55/15, 15/17)
 • Zakon o gospodarskih javnih službah - ZGJS (Ur. l. RS, št. 32/93), 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/11 -ORGGJSGO)
 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) - Ur. l. RS, št. 70/08, 108/09, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16)
 • Zakon o ohranjanju narave (ZON) – Ur. l. RS št. 61/06, 31/18)
 • Gradbeni zakon – (Ur. l. RS 61/17)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku, (Ur. l. RS št. 24/06, 8/10, 82/13)
 • Zakon o vodah (ZV -1) - (Ur. l. št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20)
 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, (Ur. l. RS št. 52/00, 42/02 47/04)
 • Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/04, 114/06, 38/14, 19/15; 31/18)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov, (Ur. l. RS št. 94/07)
 • Pravilnik o pitni vodi - (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
 • Uredba o oskrbi s pitno vodo – (Ur. l. RS, št. 88/12)
 • Uredba o vodnih povračilih – (Ur. l. RS št. 103/02, 122/07)
 • Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila – (Ur. l. RS št. 131/03)
 • Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja –( Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11, 15/16)
 • Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja kopalnih voda – (Ur. l. RS, št. 88/04, 71/09)
 • Uredba o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov – (Ur. l. RS št. 113/09, 5/13, 22/15, 12/17)
 • Zakon o meroslovju (ZMer -1) – (Ur. l. RS št. 26/05)
 • Pravilnik o merilnih instrumentih - (Ur. l. RS – 19/16)
 • Uredba o odpadkih – (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15)
 • Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov – (Ur. l. RS 33/17; 60/18)
 • Uredba o odlagališčih odpadkov – (Ur. l. RS št. 10/14, 54/15, 36/16; 37/18)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih , (Ur. l. RS št. 14/14 )
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom – (Ur. l. RS, št. 39/10)
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – (Ur. l. RS št. 84/06, 106/06, 110/07,67/11,18/14, 57/15, 103/15, 35/17, 60/18)
 • Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami – ZIURKOE – Ur. l. RS št. 84/18
 • Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami – ZIURKOE – Ur. l. RS št. 84/18
 • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi – (Ur. l. RS, št. 55/15, 47/16; 72/18)
 • Uredba o odpadnih nagrobnih svečah – (Ur. l. RS, št. 25/19)
 • Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest – (Ur. l. RS 34/08)
 • Uredba o ravnanju z odpadki, nastanejo pri gradbenih delih, (Ur. l. RS št. 34/08 )
 • Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi – (Ur. l. RS, št. 70/08)
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji – (Ur. l. RS, št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15)
 • Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum - (Ur. l. RS, št. 37/11)
 • Uredba o odpadnih oljih - (Ur. l. RS, št. 24/2012)
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov – ( Ur. l. RS, št. 62/08)
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, (Ur. l. RS št. 66/17 in 4/18)
 • Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17)
 • Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo– (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 )
 • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest – (Ur. l. RS, št. 47/05)
 • Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod – (Ur. l. RS, št. 94/14, 98/15)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – Ur. l. RS št. 80/12 in 98/15
 • Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njihovo izvajanje – (Ur-l. RS št. 105/08)
 • Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč – (Ur. l. RS št. 21/11)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – Ur. l. RS št. 80/12 in 98/15
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu – (Ur. l. RS, št. 43/2011- ZVZD-1)
 • Zakon o nalezljivih boleznih – Ur. l. RS št 33/06)
 • Zakon o varstvu pred požarom - Ur. l. RS, št. 3/2007 (URB1), 9/2011 (ZVPoz-C), 83/12 (ZVPoz-D)
 • Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, (Ur. l. RS št. 106/02, 50/05, 49/06)
 • Uredba o ocenjevanju hrupa in urejanju hrupa v okolju, (Ur. l. RS št. 121/04)
 • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, (Ur. l. RS št. 43/18)
 • Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, (Ur. l. RS št. 10/12)
 • Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, (Ur. l. RS št. 34/08, 61/11)
 • Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja – (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - ( Ur. l. RS 87/12, 109/12, 76/17, 78/19),
 • Zakon o cestah (Ur. l. RS št 109/10, 48/12, 36/14 in 10/18)
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS št. 99/15, 46/17, 59/18)
 • Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest , ( Ur. l. RS št. 38/16)
 • Uredba o merili za kategorizacijo javnih cest (Ur. l. RS št. 49/97, 113/09 in 109/10)
 • Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS št 56/08, 10/18)
 • Zakon o prevozih v cestnem prometu, (Ur. l, RS št. 6/16, 67/19)
 • Zakon o delovnem času in obveznem počitku mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, (Ur. l. RS št. 45/16)
 • Zakon o urejanju prostora ( Ur. l. RS št. 61/17 )
 • Pravilnik o geodetskem načrtu, (Ur. l. RS št. 40/04)
 • Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, Ur. l. RS št. 8/04 in 7/18)
 • Stanovanjski zakon – (Ur. l. RS 69/03, 27/17, 59/19)
 • Stvarnopravni zakonik (Ur. l RS št. 87/02, 91/13, 23/20)
 • Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Ur. l. RS št. 127/04, 69/05)
 • Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb – (Ur. l. RS 60/09, 87/11 in 85/13)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnih v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, (Ur. l. RS št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15, 91/15)
 • Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, (Ur. l. RS št. 11/04)
 • Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, (ur. l. RS št. 20/04 in 18/11).
 • Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (ur. l. RS št. 108/04)
 • Energetski zakon – (Ur. l. RS 60/19, 65/20)
 • Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, (Ur. l. RS št. 2/17)
 • Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote – (Ur. l. RS 47/15, 9/16),
 • Zakon o dimnikarskih storitvah, (Ur. l. št. 68/16)
 • Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov, (Ur. l. RS št. 48/17; 61/18)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli ( Ur. l. RS št. 82/15 in 61/16)
 • Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – (ZPPDej) – (Ur. l. RS št. 62/16)
 • Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti ( Ur. l. RS 42/17)
 • Pravilnik o prevozu in pokopu posmrtnih ostankov, (Ur. l. RS 53/17)
 • Slovenski standard SIST EN 805-2000
 • Direktiva o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi 98/83/ES – (UL L 330/1998),
 • Direktiva Komisije EU 2015/1787 - o spremembi prilog II. in III, Direktive o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi 98/83/ES
 • GDPR (General Data Protection Regulation) uredba EU 679/2016 in 680/2016 -Splošna uredba o varstvu podatkov.

Lokalni prepisi:

 • Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Ur. l. RS, št. 85/2011)
 • Odlok o preskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov na območju občine Radlje ob Dravi - (MUV 17/85)
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Muta - (MUV št. 12/2010)
 • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Muta - (MUV št. 26/15)
 • Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Muta - (MUV 27/04)
 • Odlok o pokopališkem redu v občini Muta – (MUV 10/18)
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Podvelka - (MUV 11/08)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Podvelka - (MUV št. 28/2001, 29/2003)
 • Odlok o pokopališkem redu v občini Podvelka - (MUV 17/18)
 • Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ribnica na Pohorju - (MUV 13/11)
 • Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ribnica na Pohorju - (MUV št. 29/01, 25/10)
 • Odlok o pokopališkem redu v občini Ribnice na Pohorju – (MUV 14/18)
 • Odlok o lokalni gospodarski javni službi v občini Radlje ob Dravi - ( MUV 25/06)
 • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 9/2017,)
 • Odlok o pokopališkem redu v občini Radlje ob Dravi – (MUV 19/18, 11/19)
 • Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vuzenica - (MUV št. 7/96, 18/07, 5/14)
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v občini Vuzenica – (MUV 5/14)
 • Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja v občini Vuzenica, - (MUV 5/14)
 • Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Vuzenica - (MUV št. 20/2015)
 • Odlok o pokopališkem redu v občini Vuzenica Muta – (MUV 14/18)

Datum zadnje spremembe podatkov: 29. 5. 2020