ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOVJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Zbiranje komunalnih odpadkov

Pravilni odnos do okolja pomeni spoštovanje pravil in predpisov s področja ravnanja z odpadno embalažo in komunalnimi odpadki, kot tudi pravilo ravnanje z drugimi odpadki iz gospodinjstva. Ker se ljudje do načel ekologije različno odzivamo so pravila določena z zakonskimi predpisi in lokalnimi odloki, tako imamo za različne odpadke ravnanje predpisano z veliko predpisi, osnovna pravila pa so največkrat povzeta v lokalnem Odloku, ki določa pravila ravnanja z odpadki in komunalnimi odpadki v lokalnem območju.
Za področje Koroške je sprejet skupni Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji, ki uvaja prilagoditve ravnanja s odpadki na nivo spremenjenih in dopolnjenih zakonskih predpisov.
Pravila ravnanja z odpadki opredeljujejo zakonske zahteve in koncept ravnanja v okviru regijskega centra za ravnanje z odpadki Koroške, ki bo na področju 12 koroških Občin zagotovil izpolnjevanje zahtev predpisov, ki v prvi vrsti zahtevajo, da se odlagajo samo predhodno obdelani komunalni odpadki in da delež biorazgradljivih snovi v odloženih odpadkih ne presega zakonsko predpisane stopnje.
Začetek obratovanja regijskega centra KoCeROD je bil sicer predviden koncem leta 2010, vendar zaradi težav izvajalca pri izvedbi zamuja, tako da pričakujemo začetek obratovanja po septembru 2011.
Na področju Občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju smo v tem obdobju uspeli zagotavljati odlaganje komunalnih odpadkov na lastni deponiji Gortina - Muta, kjer pa bo deponija v tem roku zapolnjena, bomo ne glede na začetek obratovanja KoCeROD, najkasneje z mesecem septembrom 2011 primorani komunalne odpadke odvažati in odlagati na drugi deponiji, ki bo zagotavljala pogoje obratovanja po predpisanih pogojih.
V tem obdobju bomo morali prilagoditi koncept ravnanja z odpadki na novo predpisan način, kot je določen z enotnim Odlokom za področje Občin Koroške regije. Cilj zmanjševanja količine odloženih odpadkov je uveden s enotnim sistemom ločevanja na »suho in mokro« frakcijo odpadkov. Za izvajanje tako predpisanega koncepta bo vsako gospodinjstvo moralo nabaviti dodatno posodo, praviloma enakega volumna kot je obstoječa, (upoštevan je normativ cca. 30L-40 L na osebo pri tedenskem odvozu). Po uvedbi režima suho - mokro bo odvoz izvajan izmenično, en teden t.i. »suha frakcija«, drugi teden t.i. »mokra frakcija«.

V suho frakcijo se uvrščajo naslednji gospodinjski odpadki:

Zbrana SUHA FRAKCIJA mora izpolnjevati pogoje in možnosti ročnega prebiranja posameznih frakcij v prebiralnici oz. na tekočem traku.

V mokro frakcijo se uvrščajo naslednji gospodinjski odpadki:

Zbrana MOKRA FRAKCIJA je namenjena postopku MBO, s postopki sejanja, mletja, centrifugiranja, z namenom izločanja posameznih frakcij, le preostanek odpadkov pa bo namenjen odlaganju odpadkov na odlagališču.
Biološki odpadki; ostanki hrane, zeleni odrez, odpadki rastlinskega izvora se ne odlagajo v t.i. »mokro frakcijo«.