ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODAJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Odvajanje in čiščenje voda

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda obsega:

 • vzdrževanje fekalne in meteorne kanalizacije,
 • upravljanje čistilnih naprav,
 • črpanje greznic po naročilu,
 • izgradnja vodov javne kanalizacije,
 • izgradnja hišnih priključkov na javno kanalizacijo,
 • dobava in vgradnja malih čistilnih naprav,
 • izpraznitev greznic, MKČ,
 • vzdrževanje in čiščenje črpališč odpadne vode,
 • deratizacija kanalizacije,
 • izdelava katastra kanalizacije,
 • izdelovanje programov investicij in vzdrževalnih del na javni kanalizaciji.

Čistilne naprave v obratovanju:

 • ČN Ribnica na Pohorju 1200PE
 • ČN Josipdol 300PE
 • ČN Zgornji Lehen na Pohorju 50PE
 • ČN Muta/Vuzenica 6000PE
 • ČN Brezno I 850PE
 • ČN Brezno II 150PE
 • ČN Muta 100PE
 • ČN Zgornja Kapla 40PE
 • ČN OŠ Lehen 100 PE
 • ČN Janževski vrh 30 PE