KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o Javnem Komunalnem podjetju Radlje ob Dravi d.o.o., o poslovodstvu družbe ter o drugih zadevah pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.

Naziv organa:Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi
Matična številka:5068002000
Identifikacijska številka za DDV:64562999
Šifra dejavnosti:36.000
IBAN:IBAN SI56 6000 0000 0439 093 ( Hranilnica LON) odprt
Odgovorna uradna oseba:Meta Zajc Pogorelčnik, univ.dipl.ing.grad.
Datum prve objave kataloga:09.04.2015
Datum zadnje spremembe:1.10.2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.jkp-radlje.si
Druge oblike kataloga:V tiskani obliki katalog naročite na elektronskem naslovu info@jkp-radlje.si


2. ZAKONSKA PODLAGA IN POSTOPEK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.
Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov:
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi
ali na naslov el. pošte; info@jkp-radlje.si

3. PODATKI O JAVNEM KOMUNALNEM PODJETJU RADLJE OB DRAVI D.O.O.3.1 Ustanovitev javnega podjetja
Družba je pravna naslednica KOMUNALNEGA PODJETJA Radlje ob Dravi, katerega ustanovitelj je bil leta 1959 Občinski ljudski odbor Radlje ob Dravi. Podjetje je v obdobju do leta 1973 poslovalo pod firmo KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE , po letu 1973 pa zopet kot KOMUNALNO PODJETJE Radlje ob Dravi. Leta 1994 se je podjetje statusno preoblikovalo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah v družbo z omejeno odgovornostjo kot javno podjetje. Od tega časa dalje podjetje posluje pod firmo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o.

Ustanovitelji sedanje družbe so občine; Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju, na območju katerih družba opravlja gospodarske javne službe na področju:
 • Oskrbe s pitno vodo,
 • Odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
 • Pokopališke in pogrebne dejavnost,
  in druge dejavnost skladno z registracijo poslovnih dejavnosti.


3.2 Dejavnosti javnega podjetja
Dejavnost podjetja je izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, izbirnih javnih služb in drugih tržnih dejavnosti.

Med obvezne gospodarske javne službe spadajo:
 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode,
 • upravljanje in urejanje pokopališč.

Med izbirne javne službe, ki jih podjetje opravlja, spadajo:
 • Pogrebna dejavnost
 • Vzdrževanje cest in dejavnost zimske službe
 • Dejavnost upravljanja stanovanjskih objektov
 • Dejavnost izvajanja ogrevanja in energetska dejavnost (DOLB Vuzenica)


3.3 Kratek opis dejavnosti
V okviru izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb ima javno podjetje naslednje organizacijske enote:
 • OSKRBA S PITNO VODO
 • ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
 • UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ


3.3.1 Oskrba s pitno vodo
Pitno vodo uporabnikom zagotavljamo iz ločenih ali povezanih vodooskrbnih sistemov, ki jih oskrbujemo iz:
 • štirih črpališč pitne vode; VS Radlje ob Dravi, VS Vuhred, VS Vuzenica, VS Abrasiv in
 • sistemov gravitacijskih vodnih virov; VS Radlje ob Dravi, VS Vuhred, VS Remšnik, VS Vas, VS Muta Pernice, VS Muta Podlipje, VS Gortina, VS Gnamuž, VS Dravče, VS Podvelka, VS Ožbalt, VS Lehen, VS Kapla, VS Ribnica na Pohorju, VS Josipdol.


Dejavnost vzdrževanja sistema oskrbe s pitno vodo obsega vse aktivnosti za obratovanje, vzdrževanje, in izvajanje ukrepov predvidenih v sistemu HACCP za zagotavljanje in nadzor nad kvaliteto pitne vode.

Nadzor nad zagotavljanjem kvalitete pitne vode se izvaja po predpisanem monitoringu z obdobnimi – mesečnimi odvzemi in analizami vzorcev v notranjem nadzoru v izvajanju Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor in v državnem obdobnem monitoringu.

Za nemoteno oskrbo s pitno vodo zagotavljamo neprekinjeno dežurno službo za nadzor in kontrolo obratovanja vodooskrbnih sistemov.3.3.2 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje aktivnosti:
 • vzdrževanje fekalne in meteorne kanalizacije,
 • upravljanje čistilnih naprav,
 • črpanje greznic po naročilu,
 • izgradnja vodov javne kanalizacije,
 • izgradnja hišnih priključkov na javno kanalizacijo,
 • dobava in vgradnja malih čistilnih naprav,
 • strojno in ročno čiščenje kanalizacije,
 • čiščenje odtokov greznic, priključkov,
 • vzdrževanje in čiščenje črpališč odpadne vode,
 • deratizacija kanalizacije,
 • izdelava katastra kanalizacije,
 • izdelovanje programov investicij in vzdrževalnih del na javni kanalizaciji.


Čistilne naprave v obratovanju:
 • ČN Ribnica na Pohorju 1200 PE
 • ČN Brezno I 850 PE
 • ČN Brezno II 150 PE
 • ČN Zgornja Kapla 40 PE
 • ČN Abrasiv Muta 550 PE
 • ČN Muta – Vuzenica 6400 PE
 • ČN Janževski vrh 40 PE
 • ČN Lehen 40 PE3.3.3 Pokopališka in pogrebna dejavnost
Urejanje pokopališč obsega redno vzdrževanje funkcionalnih in skupnih površin ter redno vzdrževanje objektov na pokopališčih.

V upravljanju podjetja so naslednja pokopališča:
 • na območju občine Muta ; pokopališče Muta-Vuzenica, pokopališče Muta - staro,
 • na območju občine Podvelka; pokopališče Brezno, pokopališče Ožbalt, pokopališče Kapla,
 • na območju občine Vuzenica; pokopališče Muta-Vuzenica, pokopališče Vuzenica - staro,
 • na območju občine Ribnica na Pohorju; pokopališče Ribnica na Pohorju.


Pogrebno dejavnost in 24 urno dežurno pogrebno službo izvajamo na območju vseh petih občin.

4. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PODJETJU

5. ODGOVORNE OSEBE ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja:


6. ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI, KI UREJAJO IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

Zakoni in ostali predpisi, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb, oz. zakonski predpisi pomembni za poslovne dejavnosti so navedeni na povezavi.

7. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 • Informacije o ločenem zbiranju odpadkov;
 • Informacije o cenah komunalnih storitev;
 • Vprašanja o kvaliteti pitne vode;


8. PODATKI O POSLIH (10. a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, enajsti odstavek so dostopni na povezavi.


9. PODATKI O PREJEMKIH VODSTVENIH OSEB (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek so dostopni na povezavi.


10. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani www.jkp-radlje.si.
E-naslov: info@jkp-radlje.si

Vsi dokumenti v tiskani obliki in informacije javnega značaja so v času uradnih ur dostopni na sedežu podjetja Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi.

Meta Zajc Pogorelčnik, univ.dipl.ing.grad.
direktorica