KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVIJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Katalog informacij javnega značaja vsebuje osnovne podatke o Javnem Komunalnem podjetju Radlje ob Dravi d.o.o., o poslovodstvu družbe ter o drugih zadevah pomembnih za dostop do informacij javnega značaja.

Naziv organa:Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi
Matična številka:5068002000
Identifikacijska številka za DDV:64562999
Šifra dejavnosti:36.000
IBAN:IBAN SI56 2510 0971 2218 181 (Probanka) odprt
Odgovorna uradna oseba:mag. Gregor Ficko, univ.dipl.inž.gradb.
Datum prve objave kataloga:09.04.2015
Datum zadnje spremembe:24.06.2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:www.jkp-radlje.si
Druge oblike kataloga:V tiskani obliki katalog naročite na elektronskem naslovu info@jkp-radlje.si


2. ZAKONSKA PODLAGA IN POSTOPEK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.list RS, št. 24/03)
  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-A (Ur.list RS, št. 61/2005), ZDIJZ-B (Ur.list RS, št. 28/2006), ZDIJZ-C (Ur.list RS, št. 23/14) in ZDIJZ-D (Ur.list RS, št. 50/14)
 • Uredba o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.list RS, št. 115/03)
 • Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.list RS, št. 40/04)

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je določen z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Informacija se lahko zahteva ustno ali pisno na naslov:
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi

3. PODATKI O JAVNEM KOMUNALNEM PODJETJU RADLJE OB DRAVI D.O.O.

Javno komunalno podjetje Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. je ustanovljeno z namenom opravljanja gospodarskih javnih služb v občinah Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju.

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. je izvajalec javnih služb na naslednjih področjih:
 • Oskrba s pitno vodo,
 • Ravnanje z odpadki,
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
 • Pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov,
 • Izvajanje gradbenih in instalacijskih del,
 • Vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin ter zimska služba.


3.1 Ustanovitev javnega podjetja
Družba je pravna naslednica KOMUNALNEGA PODJETJA Radlje ob Dravi, katerega ustanovitelj je bil leta 1959 Občinski ljudski odbor Radlje ob Dravi. Podjetje je v obdobju do leta 1973 poslovalo pod firmo KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE , po letu 1973 pa zopet kot KOMUNALNO PODJETJE Radlje ob Dravi. Leta 1994 se je podjetje statusno preoblikovalo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah v družbo z omejeno odgovornostjo kot javno podjetje. Od tega časa dalje podjetje posluje pod firmo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o.


3.2 Dejavnosti javnega podjetja
Dejavnost podjetja je izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, izbirnih javnih služb in drugih tržnih dejavnosti.

Med obvezne gospodarske javne službe spadajo:
 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode,
 • zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov,
 • upravljanje in urejanje pokopališč.

Med izbirne javne službe, ki jih podjetje opravlja, spadajo:
 • Pogrebna dejavnost
 • Vzdrževanje cest in dejavnost zimske službe
 • Dejavnost upravljanja stanovanjskih objektov
 • Dejavnost izvajanja ogrevanja in energetska dejavnost (DOLB Vuzenica)


3.3 Kratek opis dejavnosti
V okviru izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb ima javno podjetje naslednje organizacijske enote:
 • OSKRBA S PITNO VODO
 • ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
 • ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV
 • UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ


3.3.1 Oskrba s pitno vodo
Pitno vodo uporabnikom zagotavljamo iz 18 ločenih ali povezanih vodooskrbnih sistemov, ki jih oskrbujemo iz treh črpališč pitne vode in 15 sistemov zajetij hribovskih izvirov pitne vode in sicer; VS Radlje ob Dravi, VS Vuhred, VS Remšnik, VS Vas, VS Muta Pernice, VS Muta Podlipje, VS Gortina, VS Gnamuž, VS Vuzenica Sv. Vid, VS Dravče, VS Podvelka, VS Brezno, VS Ožbalt, VS Lehen, VS Kapla, VS Ribnica na Pohorju, VS Josipdol.

Dejavnost vzdrževanja sistema oskrbe s pitno vodo obsega vse aktivnosti predvidene in načrtovane v sistemu HACCP za zagotavljanje in nadzor nad kvaliteto pitne vode.

Nadzor nad zagotavljanjem kvalitete pitne vode se izvaja po predpisanem monitoringu z obdobnimi – mesečnimi odvzemi in analizami vzorcev v notranjem nadzoru v izvajanju Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor in v državnem obdobnem monitoringu.

Za nemoteno oskrbo s pitno vodo zagotavljamo neprekinjeno dežurno službo za nadzor in kontrolo obratovanja vodooskrbnih sistemov.


3.3.2 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
V okviru te dejavnosti izvajamo naslednje aktivnosti:
 • vzdrževanje fekalne in meteorne kanalizacije,
 • upravljanje čistilnih naprav,
 • črpanje greznic po naročilu,
 • izgradnja vodov javne kanalizacije,
 • izgradnja hišnih priključkov na javno kanalizacijo,
 • dobava in vgradnja malih čistilnih naprav,
 • strojno in ročno čiščenje kanalizacije,
 • čiščenje odtokov greznic, priključkov,
 • vzdrževanje in čiščenje črpališč odpadne vode,
 • deratizacija kanalizacije,
 • izdelava katastra kanalizacije,
 • izdelovanje programov investicij in vzdrževalnih del na javni kanalizaciji.

Čistilne naprave v obratovanju:
 • ČN Ribnica na Pohorju 1200PE
 • ČN Brezno I 850PE
 • ČN Brezno II 150PE
 • ČN Muta 100PE
 • ČN Zgornja Kapla 40PE
 • ČN Remšnik 40PE
 • ČN PS Podvelka 30PE
 • ČN Abrasiv Muta 550PE


3.3.3 Zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. izvaja zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v vseh petih občinah ustanoviteljicah.

Ravnanje z odpadki obsega zbiranje, odvoz odpadkov, obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov, zbiranje in odvoz ločeno zbrane odpadne embalaže, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in organizirana oddaja ločenih odpadkov v nadaljnjo predelavo.

Za večje količine ločeno zbranih kosovnih odpadkov in odpadne embalaže pa redno obratujeta zbirna centra v Radljah ob Dravi in na Muti.


3.3.4 Pokopališka in pogrebna dejavnost
Urejanje pokopališč obsega redno vzdrževanje funkcionalnih in skupnih površin ter redno vzdrževanje objektov na pokopališčih.

V upravljanju je skupaj 7 pokopališč:
 • občina Muta (Muta staro, Muta-Vuzenica),
 • občina Podvelka (Brezno, Ožbalt, Kapla),
 • občina Vuzenica (Vuzenica staro, Muta-Vuzenica),
 • občina Ribnica na Pohorju (Ribnica).

Pogrebne dejavnosti izvajamo na območju vseh petih občin.


4. ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PODJETJU

Organigram


5. ODGOVORNE OSEBE ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Odgovorne osebe za dostop do informacij javnega značaja:


6. ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI, KI UREJAJO IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

Zakoni in ostali predpisi, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb na povezavi.


7. NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 • Javna naročila;
 • Analiza vzorcev pitne vode;
 • Informacije o ločenem zbiranju odpadkov;
 • Cene komunalnih storitev.


8. PODATKI O POSLIH (10. a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, enajsti odstavek so dostopni na povezavi.


9. PODATKI O PREJEMKIH VODSTVENIH OSEB (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek so dostopni na povezavi.


10. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani www.jkp-radlje.si.
E-naslov: info@jkp-radlje.si

Vsi dokumenti v tiskani obliki in informacije javnega značaja so v času uradnih ur dostopni na sedežu podjetja Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi.

mag. Gregor Ficko
direktor