ANALIZA PITNE VODE 2023JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Analiza pitne vode

JKP Radlje ob Dravi je upravljavec javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS Radlje ob Dravi, VS Muta, VS Vuzenica, VS Podvelka, VS Remšnik, VS Josipdol, VS Ribnica, VS Dravče, VS Lehen, VS Kapla in VS Ožbalt. Na naštetih sistemih imamo, skladno z veljavnimi predpisi, vzpostavljen sistem notranjega nadzora preko katerega zagotavljamo varnost oskrbe s pitno vodo. Sistem notranjega nadzora temelji na načelih HACCP, katerega osnova je prepoznavanje možnih tveganj za zdravje pri oskrbi s pitno vodo in zagotavljanje ukrepov in mehanizmov, da se ta tveganje izničijo ali v največji možni meri omilijo. Z namenom potrjevanja ustreznega delovanja notranjega nadzora in primerne kakovosti vode se izvaja redno preskušanje reprezentativnih vzorcev vode. Odvzem vzorcev in analize v laboratoriju izvaja strokovna služba Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor.

V sklop mikrobioloških analiz vzorcev se ugotavlja prisotnost mikroorganizmov: Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki, in sicer skupno število mikroorganizmov pri 37°C in pri 22°C ter občasno klostridiji.

V sklopu rednih fizikalno-kemijskih preskusov se izvajajo preskusi na: temperaturo, elektroprevodnost, barvo, motnost, oksidativnost, amonij, nitrit in kloride. Občasno se izvajajo preskusi na druge parametre: nitrati, mineralna olja, pesticidi, kovine, trdota….

Pri vseh preskusih se preverja skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 , 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).