ČISTILNA NAPRAVA BREZNO 1: 850PEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ČN BREZNO 1: 850PE

Čistilno napravo sestavljajo naslednji elementi: Montažni objekt, vtočni jašek in peskolov, fine grablje s kompaktorjem, zadrževalni bazen z maščobnikom, SBR reaktorja, iztočni jašek, zalogovnik blata in filter odpadnega zraka. Čiščenje odpadnih vod se izvaja po postopku SBR. Na čistilno napravo dotekajo odpadne vode iz naselja Brezno in naselja Podvelka po dveh ločenih tlačnih vodih. Na ČN dotekata dva ločena tlačna voda odpadne vode zato je pred vtokom odpadne fekalne vode v peskolov vtočni jašek, v katerem se tok odpadne vode umiri in gravitacijsko odteka v peskolov. Peskolov ščiti grablje pred mehanskimi poškodbami. Odpadna voda iz peskolova doteka v kineto finih grabelj. Naprava za mehansko predčiščenje s 3 mm svetlimi razmiki skrbi za izločanje mehanskih odpadkov iz dotekajoče odpadne vode. Mehansko očiščena voda priteka v zadrževalni bazen z maščobnikom. V maščobniku se na površju izločajo maščobe in na dnu usedljivi delci. Tako očiščena voda preko preliva gravitacijsko odteka v zadrževalni bazen. Iz zadrževalnega bazena se voda s črpalkama izmenično prečrpavala v SBR reaktorja.

Čiščenje vode po SBR postopku poteka v več stopnjah: polnjenje z mešanjem, polnjenje z aeracijo, usedanje in odliv očiščene vode. Polnjenje SBR reaktorjev poteka izmenično. Za prezračevanja odpadne vode bodo na dnu reaktorjev nameščena membranska prezračevala, ki uvajajo zrak in s tem kisik v odpadno vodo. Komprimiran zrak dovajata puhala, ki sta nameščena v montažnem objektu. Dovajanje zraka v reaktorju se regulira preko kisik sond. Za preprečevanje usedanje aktivnega blata na dno bazenov je v vsakem SBR reaktorju nameščeno počasi vrtečo potopno mešalo. Očiščena odpadna voda odteka iz reaktorjev s pomočjo elektromotornih prelivnih žlebov v iztočni jašek in naprej po iztočni kanalizaciji do obstoječe meteorne kanalizacije in dalje v reko Dravo. Iztočni jašek je namenjen tudi za jemanje vzorcev za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod. V SBR reaktorjih sta nameščeni črpalki za prečrpavanje odvečnega blata v zalogovnik blata. Zalogovnik blata je namenjen za shranjevanje in zgoščanje odvečnega blata. Odvečno biološko blato se predvidoma vsake štiri mesece odvaža na večjo čistilno napravo.

Komunalne odpadne vode se iz naselja Brezno in Podvelka dovajajo na ČN preko petih črpališč.


Čistilna naprava BREZNO 1: 850PE