ČISTILNA NAPRAVA MUTA - VUZENICA 6400PEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ČN MUTA – VUZENICA: 6400PE

Centralna čistilna naprava (CČN) je namenjena čiščenju komunalne in odpadne vode iz naselij Zg. Muta, Sp. Muta, Gortina in Vuzenica.

Odpadna voda, ki se zbere iz prispevnega območja doteka preko petih črpališč v dva zadrževalna bazena (ZB1 in ZB2). Na ZB2 so nameščene tri centrifugalne potopne črpalke. Delovanje črpalk je regulirano glede na nivo odpadne vode v ZB2. Odpadna voda pred črpanjem na vhodno črpališče na CČN teče skozi grobe grablje, kjer se odstranijo večji deli (veje, listje, kamenje, krpe,…)

Na vhodnem črpališču sta nameščeni dve črpalki, ki izmenično prečrpavata odpadno vodo do mehanske stopnje. Delovanje črpalk je regulirano glede na nivo odpadne vode v vhodnem črpališču. Črpalke na vhodnem črpališču odpadno vodo črpajo nato na fine grablje, perforacije 6 mm, ki zadržijo večje mehanske nečistoče in jih avtomatsko odlagajo v kompaktor. Kompaktor izločene odpadke opere, skompaktira in odloži v premični zabojnik za odpadke. Fine grablje se vklapljajo v rednih časovnih presledkih.

Odpadna voda se iz vhodnega črpališča črpa v prezračevani peskolov z lovilnikom maščob, ki je opremljen s tračnim posnemalom maščob, spiralnim transporterjem za odstranjevanje peska in potopno črpalko za črpanje peska v pralnik peska, kjer se pesek opere in odlaga v zabojnik za pesek.

Po končani mehanski stopnji čiščenja odpadne vode se le ta v razdelilnem jašku razdeli na dva enaka dela za vsak prezračevalni bazen. Hkrati se v razdelilni jašek iz naknadnega usedalnika dovaja tudi recikel aktivnega blata, ki se pomeša z odpadno vodo in vrača nazaj v prezračevalna bazena. Razdelilni jašek je opremljen tudi z dvema zapornicama, ki omogočata, da se dovod odpadne vode popolnoma zapre za posamezni prezračevalni bazen.

V dveh prezračevalnih bazenih se začne biološko čiščenje odpadne vode. V prezračevalnih bazenih so nameščena talna membranska vpihovala za zrak. Zrak se vpihava s pomočjo treh puhal, ki so nameščena posebnem prostoru. Delovanje puhal se krmili preko izmerjene koncentracije kisika v aeracijskih bazenih. V vsakem aeracijskem bazenu sta nameščeni tudi dve mešali, ki premešavata vsebino in preprečujeta posedanje aktivnega blata.

Biološko čiščenje na čistilni napravi predstavlja umeten ekosistem, v katerem je skoncentrirana velika gostota mikroorganizmov na majhnem prostoru in kjer proces čiščenja lahko vodimo in usmerjamo. V biološki stopnji čiščenja se uporabljajo metabolične reakcije mikroorganizmov, ki potrebujejo kisik za pretvorbo in odstranjevanje raztopljenih organskih snovi iz odpadne vode. Očiščena odpadna voda se iz prezračevalnih bazenov preko dekanterjev odvaja v bazen za tehnološko in preko merilnega mesta preliva v reko Dravo. Merilno mesto je odprt kanal, ki ima vgrajen preliv za merjenje pretoka. Pretok se meri s pomočjo ultrazvočne sonde.

V bazenu za tehnološko vodo je nameščena potopna črpalka, ki prečiščeno odpadno vodo črpa v rezervoar tehnološke vode. Tehnološka voda se preko dveh hidroforjev uporablja za spiranje finih grabelj in centrifuge za dehidracijo blata. Jašek za tehnološko vodo omogoča izvajanje vzorčenja za potrebe kontrole delovanja CČN in za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod.

Odvečno blato, ki nastaja kot stranski produkt pri čiščenju odpadne vode na CČN se iz SBR bazenov preko potopnih črpalk črpa v gravitacijski zgoščevalnik oz. zalogovnik blata. Zgoščeno blato se useda na dno, izločena blatenica pa je na vrhu. Zgoščevalnik se občasno drenira. Zgoščevalnik je opremljen z potopnim mešalom, ki pred in med dehidracijo blata le – to premeša in zagotavlja enakomerno koncentracijo blata. Premešano blato iz zalogovnika se črpa na centrifugo za zgoščanje blata (dehidracija).

Delovanje centrifuge za dehidracijo blata je popolnoma avtomatsko. Dehidrirano blato iz centrifuge pada na polžni transporter, ki nato dehidrirano blato odlaga v 5m3 kontejner. Na centrifugi se v blatu doseže do 25 % suhe snovi. Dehidrirano blato se redno odvaža pooblaščenemu podjetju za predelavo tovrstnih odpadkov.

Postaja za sprejem grezničnih gošč je nameščena v ločenem prostoru CČN. Opremljena je z mehanskim ločevanjem in iz grezničnih vsebin izloči vse mehanske nečistoče, jih opere, skompaktira ter odloži v zabojnik za gošče.

Mehanskih delcev očiščena gošča se nato izteka in zbira v zbirnem bazenu za gošče. Zbirni bazen je opremljen s potopnim mešalom, ki preprečuje nastanek usedlin in potopno črpalko, ki po tlačnem cevovodu prečrpava gošče v dotok na fine grablje.

Na CČN je nameščen tudi kemični filter zraka na katerega se vodi zrak iz prezračevanega peskolova, sprejema greznic, centrifuge in prostora dehidracije. Zrak se izsesava s pomočjo aksialnega ventilatorja ter nato vodi skozi kemični filter, ki odstrani iz zraka nosilce vonjav.


Čistilna naprava Muta/Vuzenica 6400PE


Čistilna naprava Muta/Vuzenica 6400PE