ČISTILNA NAPRAVA RIBNICA NA POHORJU 1200PEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ČN RIBNICA NA POHORJU: 1200PE

Čistilno napravo sestavljajo naslednji elementi: upravna stavba, peskolov, fine grablje, prostor puhal, prostor elektro omar, razdelilni jašek, SBR reaktor, iztočni jašek, zalogovnik blata ter merilno mesto. Čiščenje odpadnih fekalnih vod se izvaja po postopku SBR. Peskolov služi za lovljenje delcev peska in kamenja ter njim podobnih snovi. S tem se zaščitijo fine grablje pred prekomerno obrabo delov. Komunalna odpadna voda z delci, po cevovodu iz peskolova doteka v kineto finih grabelj. Na vstopu so vgrajene fine rešetke (t=5 mm), ki izločijo, operejo in stisnejo vse delce večje od svetle odprtine rešetk. Na izmetni odprtini finih rešetk je priprava z neskončno PVC vrečko, ki se po potrebi odvija. Ko je vreča in s tem kontejner poln, se le-ta nadomesti s praznim, odpadek pa se s komunalnim vozilom odpelje na deponijo. Komprimiran zrak se v prezračevala v SBR bazenu dovaja iz prostora puhal, kjer sta nameščeni puhali s trokrakim Root-ovim rotorjem. Puhali sta postavljeni v prisilno prezračevani protihrupni komori. Obe puhali sta opremljeni s frekvenčna regulatorjema, ki jih krmili nadzorni procesor ČN, v odvisnosti od količine raztopljenega kisika v odpadni vodi prezračevalnih bazenov. Puhali se med seboj zamenjujeta v delovanju. V prostoru so nameščene elektro omare za vse pogone na ČN (razen lokalnih omaric ob posameznih pogonih) in procesor za vodenje ČN, podatki o delovanju ČN pa se zbirajo na PC v komandnem prostoru. Iz mehanskega prečiščenja odpadna voda gravitacijsko vteka v razdelilni jašek in izmenično odteka po dveh cevovodih v prvi ali drugi biološki bazen. Zrak za prezračevanje odpadne vode je speljan po tlačnem cevovodu zraka in se preko elektromotornih loput usmerja v posameznih bazen. Krmiljenje elektromotornih loput je izvedeno preko avtomatike. Za potrebe prezračevanja so na dnu SBR reaktorjev nameščena krožnikasta membranska prezračevala, ki uvajajo zrak in s tem kisik s finim mehurčkastim tokom v odpadno vodo. Odvečno blato se s potopno črpalko odvaja po cevovodih v zalogovnik blata. Zalogovnik blata omogoča približno tri mesečno akumulacijo blata. Odvečno biološko blato se predvidoma vsake tri mesece odvaža na večjo čistilno napravo. Očiščena voda iz biološkega čiščenja se skozi merilno mesto spušča v bližnji vodotok.

Komunalne odpadne vode se iz naselja Ribnica na Pohorju dovajajo na ČN preko šestih črpališč.


Čistilna naprava Ribnica na Pohorju 1200PE