ČISTILNA NAPRAVA BREZNO 2 150PEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ČN BREZNO 2: 150PE

Tipsko čistilno napravo sestavljajo naslednji elementi: mehansko predčiščenje, prezračevalni bazen s kompresorjem in naknadni usedalnik. Čiščenje odpadnih vod se izvaja po postopku SBR. Odpadna voda preko grabelj (lovilne košare) priteče v mehansko stopnjo ČN (usedalnik), kjer se izločijo večji trdni delci. Nato se voda prečrpa v drugi del ČN – biološko stopnjo (SBR reaktorji). Tu poteka biološko čiščenje z mikroorganizmi. SBR bazen je dimenzioniran za čiščenje do stopnje nitrifikacije. Na dnu bazena je nameščeno membransko prezračevalo. Kratke faze zračenja in mirovanja se menjavajo v nadzorovanem postopku čiščenja. Sledi faza mirovanja, kjer se aktivno blato usede na dno ČN, očiščena voda pa se ustvari na vrhu. Očiščena voda se preko črpalke izčrpa v iztočni kanal in odvaja v reko Dravo. Odvečno biološko blato se predvidoma dva krat na leto odvaža na večjo čistilno napravo.

Komunalne odpadne vode se iz naselja Brezno in Podvelka dovajajo na ČN preko treh črpališč.


Čistilna naprava Brezno 2 150PE